KPlus Viet Nam
Đơn giản hoá giao dịch ngân hàng mỗi ngày
  • Hoàn toàn miễn phí
  • Chuyển khoản 24/7
  • Thanh toán & Nạp tiền
  • Chuyển tiền qua mã QR
  • Thông báo giao dịch theo thời gian thực
  • Giao dịch ưa thích

Điền thông tin của bạn và tải xuống để mở tài khoản KPlus Viet Nam

- Bằng cách bấm vào “Tiếp tục” bên dưới, tôi đồng ý và chấp thuận cho Công ty TNHH Interspace Việt Nam (“ACCESSTRADE”) thu thập, xử lý, tiết lộ và chia sẻ, trong nước hay ra nước ngoài, dữ liệu cá nhân của tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm và/hoặc thông tin khác cho NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“KBank”) để KBank đánh giá các đơn đăng ký của tôi cho các dịch vụ KPLUS Việt Nam và để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến qua KPLUS Việt Nam. Tôi đồng thời đồng ý và chấp thuận việc tiết lộ, chuyển giao của KBank đối với dữ liệu cá nhân của tôi cho NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK cho các mục đích tương tự.
- Tôi hiểu rằng tôi có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của ACCESSTRADE và Chính sách quyền riêng tư của KBank tại website của KBank.
- Tôi có thể liên hệ với Công ty qua support@accesstrade.vn hoặc KBank qua K-Contact Center tại (028) 38218888 bất cứ lúc nào nếu tôi có bất kỳ câu hỏi và/hoặc thắc mắc nào về việc xử lý thông tin cá nhân của mình.
Tôi đã đọc và đồng ý với cam kết về điều khoản chia sẻ thông tin.
Làm thế nào để tự động mở tài khoản KPlus Viet Nam qua ứng dụng?